GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 09:51 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Privacy

De GGD respecteert de privacy van zijn klanten en van de bezoekers aan onze website. Hieronder lees je hoe wij jouw informatie beschermen. 
Hoe gaat de GGD om met mijn persoonlijke informatie?
De GGD verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat mag van de wet. Voor medische gegevens zijn aparte regels, lees hierover meer in de infobrief Rechten van de klant. Onze functionaris gegevensbescherming let er op dat wij de privacyregels naleven.
Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Alleen de GGD-medewerker die persoonsgegevens verwerkt of zijn waarnemer hebben toegang tot jouw gegevens.

Naar wie gaan jouw gegevens?

We geven alleen persoonsgegevens door nadat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Soms geven we gegevens aan anderen door voor zover zij die nodig hebben voor hun taak. Dat zijn:

  • de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of hulp aan jou;
  • de instanties die onze zorg controleren en de zorgverzekeraar.

Welke gegevens verwerkt de GGD?

Er is een register waarin staat welke persoonsgegevens de GGD verwerkt. We informeren je voordat we persoonsgegevens verwerken.
Als anderen dan de GGD persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat zij werken volgens dit register en de regels in de wet. We zorgen er ook voor dat die gegevens juist zijn en goed beveiligd.


Welke rechten heb ik?

Jouw rechten staan in de Algemene verordening gegevensbescherming:

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Dat hangt ook af van de wetten waaronder ons werkt valt. Daarna vernietigen we jouw gegevens, behalve wanneer:

  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist; 
  • jij het daarmee niet eens bent;
  • wettelijke bepalingen het vernietigen niet toestaan.

Je kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via  0900 463 64 43.

Hoe gaat de GGD om met vragenlijsten?

Jeugd

Nadat je kind 2 jaar wordt, kom je minder op het consultatiebureau. Als we je uitnodigen voor een afspraak, sturen we vaak ook een vragenlijst mee. Met die vragen kun je je voorbereiden en tijdens het gesprek op het bureau bespreken we je antwoorden. Belangrijke gegevens noteren we in het dossier van je kind. Daarna vernietigen we de vragenlijst.

Er zijn ook vragenlijsten voor de leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De antwoorden verwerken we anoniem en ze zijn dus nooit te herleiden tot individuele leerlingen.

Gezondheidsmonitor en Gezondheidspanel

Het kan zijn dat je een brief krijgt over het meedoen aan de Gezondheidsmonitor, of dat je je opgaf voor het Gezondheidspanel. De antwoorden op deze vragen verwerken we anoniem en ze zijn dus nooit te herleiden tot individuele personen.

Landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Jouw kind is uitgenodigd voor de Landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Deze monitor voeren wij uit samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland. Download de privacy voorwaarden van dit onderzoek.

Tevredenheidsonderzoeken

Het kan zijn dat we je een e-mail of sms sturen en je vragen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. De antwoorden op deze vragen verwerken we anoniem en ze zijn dus nooit te herleiden tot individuele personen.

Beeldbellen met de GGD
Een deel van onze dienstverlening kan via beeldbellen. Denk aan sommige consulten, cursussen of een themabijeenkomst. Voor beeldbellen maken wij gebruik van Microsoft Teams. Gebruik van Microsoft Teams is anoniem en veilig. Wij beeldbellen je altijd via onze beveiligde werkomgeving. Ook voldoet de technische beveiliging van Microsoft Teams aan de veiligheidseisen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring Microsoft.
Coronavirus en wetenschappelijk & statistisch onderzoek

De GGD Hart voor Brabant doet haar uiterste best om iedereen te helpen en ons allemaal zo goed mogelijk tegen het virus te beschermen. Veel over het coronavirus is nog niet bekend. Daarom doen we zelf en samen met andere instellingen onderzoek. Om de gevolgen van het virus op de samenleving te begrijpen. Om betere zorg te leveren en om de volksgezondheid beter te beschermen.

Veel wetenschappelijk en statistisch onderzoek bedenken we nu pas. Voor dat onderzoek hebben we sommige gegevens uit jouw coronatest nodig. We kunnen jou hiervoor niet altijd vooraf vragen om toestemming. We gaan er daarom van uit dat je het goed vindt. De gebruikte gegevens zullen niet naar jou te herleiden zijn. En er zullen nooit meer gegevens gebruikt worden dan nodig. Daarmee beschermen we tegelijkertijd jouw privacy

Mocht je bezwaar hebben tegen dit gebruik van jouw gegevens, vertel het ons. Dat mag ook later nog. Vanaf dat moment gebruiken wij jouw gegevens niet langer voor onderzoek en andere doelen.

Privacy en corona

Lees meer over:

Eigen gegevens inzien of wijzigen?

Wil je weten welke persoonsgegevens GGD Hart voor Brabant van jou heeft? Of wil je van een ander recht op privacy gebruikmaken? Inwoners van de regio Hart voor Brabant kunnen een verzoek indienen om hun gegevens te bekijken en aanvragen of het gebruik, vermelden of bewaren van persoonlijke gegevens kan worden aangepast. Het is belangrijk om te weten dat de GGD een wettelijke bewaarplicht heeft van bepaalde gegevens. Dus per geval zal gekeken moeten worden wat er mogelijk is.

Vul het formulier Aanvraag persoonsgegevens in en stuur of mail het, met een kopie van paspoort of ID, op naar de GGD Hart voor Brabant. Gebruik hiervoor de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Je dient daarbij het BSN en de pasfoto af te schermen en een watermerk aan de kopie toevoegen en/of het doel voor verstrekking op de kopie schrijven.

Wilt u een bewijs van een positieve testuitslag opvragen, kijk dan naar de veel gestelde vraag op deze pagina: ‘Ik wil graag een Non-covid-verklaring’.

Hoe beveiligt de GGD mijn informatie op deze website?

Onze website volgt het https-protocol. We versturen de informatie die jij geeft via een veilige verbinding. Daarna volgen wij de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor onze online diensten maken we gebruik van cookies.

 

Heb je vragen over privacy?

Stel je vraag online. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Maak voor overige vragen gebruik van ons algemene contactformulier.

De GGD bewaart je gegevens voor het beantwoorden van je vraag, maar niet langer dan nodig is.