GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 09:51 uur
Laatst gewijzigd op: 17-10-2018 om 16:15 uur

Privacy

De GGD respecteert de privacy van zijn klanten en van de bezoekers aan onze website. Hieronder lees je hoe wij jouw informatie beschermen.
Hoe gaat de GGD om met mijn persoonlijke informatie?
De GGD verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat mag van de wet. Voor medische gegevens zijn aparte regels, lees hierover meer in de infobrief Rechten van de klant. Onze functionaris gegevensbescherming let er op dat wij de privacyregels naleven.
Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Alleen de GGD-medewerker die persoonsgegevens verwerkt of zijn waarnemer hebben toegang tot jouw gegevens.

Naar wie gaan jouw gegevens?

We geven alleen persoonsgegevens door nadat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Soms geven we gegevens aan anderen door voor zover zij die nodig hebben voor hun taak. Dat zijn:

  • de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of hulp aan jou;
  • de instanties die onze zorg controleren en de zorgverzekeraar.

Welke gegevens verwerkt de GGD?

Er is een register waarin staat welke persoonsgegevens de GGD verwerkt. We informeren je voordat we persoonsgegevens verwerken.
Als anderen dan de GGD persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat zij werken volgens dit register en de regels in de wet. We zorgen er ook voor dat die gegevens juist zijn en goed beveiligd.


Welke rechten heb ik?

Jouw rechten staan in de Algemene verordening gegevensbescherming:

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Dat hangt ook af van de wetten waaronder ons werkt valt. Daarna vernietigen we jouw gegevens, behalve wanneer:

  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist;
  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist;
  • jij het daarmee niet eens bent;
  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist;
  • wettelijke bepalingen het vernietigen niet toestaan.

Je kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op via 0900 463 64 43.

Hoe gaat de GGD om met vragenlijsten?

Jeugd

Nadat jouw kind 2 jaar wordt, kom je minder op het consultatiebureau. Vaak sturen we dan bij de uitnodiging voor een afspraak ook een vragenlijst. De vragenlijst is bedoeld om je voor te bereiden op het gesprek. Tijdens het bezoek bespreken we de antwoorden. Gegevens die van belang zijn voor het kind noteren we in het digitale dossier. Daarna vernietigen we de vragenlijst.

Soms gebruiken we een digitale vragenlijst. Bijvoorbeeld bij het gezondheidsonderzoek van leerlingen in de tweede klas voortgezet onderwijs. Gegevens die van belang zijn voor het kind noteren we in het digitale dossier. Daarnaast worden deze vragenlijsten anoniem verwerkt en op groepsniveau gerapporteerd. Dat wil zeggen dat de resultaten altijd gaan over groepen, nooit over personen.

Gezondheidsmonitor en Gezondheidspanel

Mogelijk ontvang je ooit brieven thuis voor een deelname aan de Gezondheidsmonitor, of heb jij je opgegeven voor het gezondheidspanel van de GGD. Voor beide soorten vragenlijsten geldt dat de GGD deze gegevens anoniem verwerkt en op groepsniveau rapporteert. Dat wil zeggen dat de resultaten altijd gaan over groepen, nooit over personen.

Hoe beveiligt de GGD mijn informatie op deze website?

Onze website volgt het https-protocol. We versturen de informatie die jij geeft via een veilige verbinding. Daarna volgen wij de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor onze online diensten maken we gebruik van cookies.

Heb je vragen over privacy?

Stel je vraag online. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Maak voor overige vragen gebruik van ons algemene contactformulier.

De GGD bewaart je gegevens voor het beantwoorden van je vraag, maar niet langer dan nodig is.