GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-03-2016 om 09:51 uur
Laatst gewijzigd op: 03-11-2017 om 12:48 uur

Privacy

De GGD respecteert de privacy van zijn klanten en van de bezoekers aan onze website. Hieronder leest u hoe wij uw informatie beschermen.
Hoe gaat de GGD om met mijn persoonlijke informatie?
De GGD verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat mag van de wet. Voor medische gegevens zijn aparte regels, lees hierover meer in de infobrief Rechten van de klant. Onze functionaris gegevensbescherming let er op dat wij de privacyregels naleven.
Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Alleen de GGD-medewerker die persoonsgegevens verwerkt of zijn waarnemer hebben toegang tot uw gegevens.

Naar wie gaan uw gegevens?

We geven alleen persoonsgegevens door nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Soms geven we gegevens aan anderen door voor zover zij die nodig hebben voor hun taak. Dat zijn:

  • de mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of hulp aan u;
  • de instanties die onze zorg controleren en de zorgverzekeraar.

Welke gegevens verwerkt de GGD?

Er is een register waarin staat welke persoonsgegevens de GGD verwerkt. We informeren u voordat we persoonsgegevens verwerken.
Als anderen dan de GGD persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat zij werken volgens dit register en de regels in de wet. We zorgen er ook voor dat die gegevens juist zijn en goed beveiligd.


Welke rechten heb ik?

Uw rechten staan in de Wet bescherming persoonsgegevens:

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dat hangt ook af van de wetten waaronder ons werkt valt. Daarna vernietigen we uw gegevens, behalve wanneer:

  • u het daarmee niet eens bent;
  • het bewaren van aanmerkelijk belang is of wettelijk is vereist;
  • wettelijke bepalingen het vernietigen niet toestaan.

U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0900 463 64 43.

Hoe gaat de GGD om met vragenlijsten?

Nadat uw kind 2 jaar wordt, komt u minder op het consultatiebureau. Vaak sturen we dan bij de uitnodiging voor een afspraak ook een vragenlijst. De vragenlijst is bedoeld om u voor te bereiden op het gesprek. Tijdens het bezoek bespreken we de antwoorden. Gegevens die van belang zijn voor het kind noteren we in het digitale dossier. Daarna vernietigen we de vragenlijst.

Soms gebruiken we een digitale vragenlijst. Bijvoorbeeld bij het gezondheidsonderzoek van leerlingen in de tweede klas voortgezet onderwijs. Hoe wij persoonlijke informatie beschermen verschilt per vragenlijst.

Hoe beveiligt de GGD mijn informatie op deze website?

Onze website volgt het https-protocol. We versturen de informatie die u geeft via een veilige verbinding. Daarna volgen wij de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor onze online diensten maken we gebruik van cookies.

 

Heeft u vragen?

Stel uw vraag online. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.