Overslaan en naar de inhoud gaan
PrivacyGezondheidsonderzoek 4VO

Gezondheidsonderzoek 4VO

We vragen je om de ‘Jongerentool Positieve Gezondheid’ in te vullen. Je hebt hierover thuis een brief ontvangen. De vragenlijst vul je op school digitaal in. Het is een korte vragenlijst die je helpt om na te denken over wat voor jou belangrijk is. De vragenlijst gaat over je leven nu en in de toekomst. Ook hebben we het over wat je kunt doen om je beter te voelen. Als je dat wilt, maakt de jeugdverpleegkundige samen met jou een afspraak voor een vervolggesprek.

Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig. Lees meer over het Gezondheidsonderzoek 4VO.

Waarom doen we dit onderzoek?

Als GGD willen we meer weten over de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Deze informatie gebruiken we om in te schatten waar bij jongeren de zorgbehoefte ligt. We denken mee en geven advies, voorlichting of regelen een verwijzing naar hulp. Door problemen al vroeg te zien, kunnen we erger voorkomen. Uiteindelijk willen we de gezondheid van jongeren bevorderen.

Verwerkt GGD Hart voor Brabant mijn persoonsgegevens en zo ja, welke?

Voor het Gezondheidsonderzoek 4VO gebruikt GGD Hart voor Brabant de digitale vragenlijst ‘Jongerentool Positieve Gezondheid’. Als er na dit onderzoek nog een vervolggesprek met een GGD-professional plaatsvindt, dan wordt deze vragenlijst gekoppeld aan jouw digitale medische kinddossier. Voor het invullen van de vragenlijst heb je inloggegevens nodig. Deze persoonlijke inloggegevens ontvang je op het moment van het onderzoek.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Leerjaar, opleidingsniveau

De volgende onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod:

 • Ervaren gezondheid
 • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress of sombere klachten
 • Zorgen thuis (incl. mantelzorg en echtscheidingen), sociale steun
 • Moeite met rondkomen
 • Gezinssamenstelling
 • Functioneren op school
 • Zelfredzaamheid
 • Gezond omgaan met geld
 • Bewegen
 • Alcoholgebruik, roken of drugsgebruik
 • (Cyber)pesten
 • Leefomgeving

Als je dat wil, kun je ook gewogen en/of gemeten worden.

Op welke wijze gebruikt de GGD Hart voor Brabant de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

De GGD Hart voor Brabant maakt op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages staan geen herleidbare persoonsgegevens van een leerling omdat de rapportages op een hoger niveau worden opgesteld. Dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau.

Een jongere kan (op eigen verzoek) worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien de jongere op gesprek komt, dan worden de antwoorden op de vragen besproken met een zorgverlener van GGD Hart voor Brabant.

Wat is de grondslag voor uitvoering van het Gezondheidsonderzoek 4VO?

De GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente ter uitvoering van een publieke taak, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg) (artikel 2 lid 2, sub a en b Wet publieke gezondheid). Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Hart voor Brabant een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wet publieke gezondheid, zoals hierboven is gesteld. Bij het uitvoeren van het onderzoek 4VO gebruikt GGD Hart voor Brabant alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken (die de GGD namens de gemeenten uitvoert) noodzakelijk zijn.

Wie ontvangen de verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Hart voor Brabant hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens, toegang tot de gegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De vragenlijsten worden in de applicatie Check! opgeslagen, zodat jij en GGD professionals de antwoorden kunnen inzien. Wanneer je nog een vervolggesprek wilt, dan worden de gegevens uit het gezondheidsonderzoek gekoppeld aan jouw digitale medisch kinddossier.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

GGD Hart voor Brabant heeft privacy hoog in het vaandel staan. De organisatie treft technische en organisatorische maatregelen om de vragenlijsten zo veilig mogelijk te verwerken.

Hoe lang worden de gegevens van het onderzoek bewaard?

Jouw antwoorden op de vragen zijn 6 maanden inzichtelijk. Je kan deze bekijken door in te loggen op een persoonlijke account. Dit account maak je zelf aan.
Als er sprake is van een vervolgactie, dan worden de gegevens die hiermee te maken hebben onderdeel van het digitale medisch kinddossier. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Welke rechten heb ik?

Het Gezondheidsonderzoek 4VO is vrijwillig. Je hebt de onderstaande rechten.

Recht op weigering

Deelname aan het gezondheidsonderzoek 4VO is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. De jongere en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via school een mail/brief met informatie over de vragenlijst. Zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen weigeren door zich af te melden bij GGD Hart voor Brabant. Als een jongere deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. De jongere kan het invullen altijd stoppen.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiemail/brief die de jongere of ouder(s)/verzorger(s) via school ontvangt verwijzen we naar deze privacyverklaring.

Recht op verwijdering, inzage & rectificatie

Indien een jongere of de ouder(s)/verzorger(s) de gegevens willen laten verwijderen, aanpassen of inzien, kunnen zij het formulier ‘aanvraag persoonsgegevens’ op de website van GGD Hart van Brabant invullen. GGD Hart voor Brabant zal dan in alle redelijkheid aan deze vraag voldoen.

Recht op bezwaar en beperking

De jongere kan op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Indien de jongere of ouder(s)/verzorger(s) na het invullen de verwerking wil beperken, dan kan hij/zij een verwijderverzoek indienen.

Welke partijen zijn er allemaal betrokken bij het Gezondheidsonderzoek 4VO?

GGD Hart voor Brabant, uitvoerder van het gezondheidsonderzoek 4VO in de regio Hart van Brabant, verwerkt en analyseert de verzamelde gegevens op gemeentelijk en regionaal niveau. Daarnaast neemt GGD Hart voor Brabant contact op met de jongere na het invullen van de vragenlijst.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb jij of je ouder(s)/verzorger(s) een inhoudelijke vraag over het onderzoek? Neem dan met ons contact op via contact@ggdhvb.nl.

Gaat de vraag over jouw rechten of die van je ouder(s)/verzorger(s)? Of gaat het om een klacht? Dan kan er contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@ggdhvb.nl.