Overslaan en naar de inhoud gaan
PrivacyGezondheidsonderzoek 2VO

Gezondheidsonderzoek 2VO

Op het voortgezet onderwijs verandert er veel voor jongeren. Je lichaam verandert, je kan je anders gaan voelen of mensen in je omgeving kunnen anders op je gaan reageren. Dat kan allemaal invloed hebben op jouw gezondheid. Daarom willen we je vragen: hoe gaat het met jou en je gezondheid?

Voor het onderzoek vul je een korte vragenlijst in. We stellen vragen over je lichamelijke gezondheid, gevoelens, verslavende middelen en seksuele ontwikkeling. Ook vragen wij je hoe je naar de toekomst kijkt.

Lees meer over het Gezondheidsonderzoek 2VO.

Hoe ziet dit onderzoek eruit?

 • Eerst krijg je uitleg over de vragenlijst.
 • Vervolgens vul je in de klas de vragenlijst in.
 • Als je alles ingevuld hebt, ontvang je adviezen en tips die passen bij de antwoorden die je gegeven hebt.
 • Soms heeft onze verpleegkundige vragen over jouw antwoorden. In dat geval ontvangt je een uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek.
 • In de vragenlijst kan je ook zelf aangeven of je een gesprek wilt.

Waarom doen we dit onderzoek?

Als GGD willen we meer weten over de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 van het reguliere voortgezet onderwijs. Deze informatie gebruiken we om in te schatten waar bij jongeren de zorgbehoefte ligt. We denken mee en geven advies, voorlichting of regelen een verwijzing naar hulp. Door problemen al vroeg te zien, kunnen we erger voorkomen. Op deze manier willen we de gezondheid van jongeren bevorderen.

Verwerkt GGD Hart voor Brabant mijn persoonsgegevens en zo ja, welke?

Voor het Gezondheidsonderzoek 2VO gebruikt GGD Hart voor Brabant de digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even’. Deze vragenlijst wordt gekoppeld aan jouw medisch kinddossier. Voor het invullen van de vragenlijst heb je inloggegevens nodig. Deze persoonlijke inloggegevens ontvang je op het moment van het onderzoek.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Leerjaar, opleidingsniveau

De volgende onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod:

 • gezondheid
 • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress of suïcidegedachten
 • Zorgen thuis (incl. mantelzorg en echtscheidingen), sociale steun
 • Moeite met rondkomen
 • Gezinssamenstelling
 • Functioneren op school
 • Bewegen
 • Alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, vapen, snus
 • Lengte en gewicht
 • (Cyber)pesten, sexting
 • Gamen en social mediagebruik
 • LHBTIQ+
 • Gehoor, zicht
 • Leefomgeving
 • Overige gegevens die genoteerd staan in het digitale medisch kinddossier die relevant zijn voor het onderzoek

Op welke wijze gebruikt de GGD Hart voor Brabant de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

De GGD Hart voor Brabant maakt op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages staan geen herleidbare persoonsgegevens omdat de rapportages op een hoger niveau worden opgesteld. Dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau.

Wat is de grondslag voor uitvoering van het Gezondheidsonderzoek 2VO?

De GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente ter uitvoering van een publieke taak, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg) (artikel 2 lid 2, sub a Wet publieke gezondheid). Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Hart voor Brabant een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wet publieke gezondheid, zoals hierboven is gesteld. Bij het uitvoeren van het onderzoek 2VO gebruikt GGD Hart voor Brabant alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken (die de GGD namens de gemeenten uitvoert) noodzakelijk zijn.

Wie ontvangen de verzamelde gegevens?

Binnen de GGD Hart voor Brabant hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens, toegang tot de gegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De vragenlijsten worden in de applicatie Check! opgeslagen, zodat jij en GGD professionals de antwoorden kunnen inzien.

Scholen ontvangen ook de uitkomsten van het onderzoek. Zij ontvangen alleen een bestand waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn samengevat dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

GGD Hart voor Brabant heeft privacy hoog in het vaandel staan. De organisatie treft technische en organisatorische maatregelen om de vragenlijsten zo veilig mogelijk te verwerken.

Hoe lang worden de gegevens van het onderzoek bewaard?

Jouw antwoorden op de vragen zijn 6 maanden inzichtelijk. Je kan deze bekijken door in te loggen met een persoonlijke code. De gegevens die in de vragenlijst worden verwerkt worden onderdeel van het medisch digitale medisch kinddossier. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Welke rechten heb ik?

Het Gezondheidsonderzoek 2VO is vrijwillig. Je hebt de onderstaande rechten.

Recht op weigering

Deelname aan het Gezondheidsonderzoek 2VO is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. Jongeren en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via school een mail/brief met informatie over de vragenlijst. Zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen weigeren door zich af te melden bij GGD Hart voor Brabant. Als een jongere deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. De jongere kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiemail/brief die de jongere of de ouder(s)/verzorger(s) via school ontvangt verwijzen we naar deze privacyverklaring.

Recht op verwijdering, inzage & rectificatie

Indien een jongere of de ouder(s)/verzorger(s) de gegevens willen laten verwijderen, aanpassen of inzien, kunnen zij het formulier ‘aanvraag persoonsgegevens’ op de website van GGD Hart van Brabant invullen. GGD Hart voor Brabant zal dan in alle redelijkheid aan deze vraag voldoen.

Recht op bezwaar en beperking

Een jongere kan op elk moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Indien de jongere of de ouder(s)/verzorger(s) na het invullen de verwerking wil beperken, dan kan hij/zij een verwijderverzoek indienen.

Welke partijen zijn er allemaal betrokken bij het Gezondheidsonderzoek 2VO?

GGD Hart voor Brabant, uitvoerder van het Gezondheidsonderzoek 2VO in de regio Hart van Brabant, verwerkt en analyseert de verzamelde gegevens op gemeentelijk en regionaal niveau. Daarnaast neemt GGD Hart voor Brabant contact op met de jongere na het invullen van de vragenlijst.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb jij of je ouder(s)/verzorger(s) een inhoudelijke vraag over het onderzoek? Neem dan met ons contact op via contact@ggdhvb.nl.

Gaat de vraag over jouw rechten of die van je ouder(s)/verzorger(s)? Of gaat het om een klacht? Dan kan er contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@ggdhvb.nl.