Overslaan en naar de inhoud gaan
Over de GGDInnovatieGeselecteerde projecten
Over de GGDInnovatieGeselecteerde projecten

De geselecteerde innovatieve projecten

2024

Kinderwens in kwetsbare omstandigheden Een gezond en gelukkig leven begint al vóór de zwangerschap.  
De gezondheid van aanstaande ouders en de ontwikkeling van hun ongeboren kind bepalen voor een groot deel de gezondheid van toekomstige generaties.  
Met ons voorstel zetten wij een samenwerking op tussen sociaal en medisch domein rondom preventie tijdens de preconceptionele fase. Dit richt zich op mensen in een kwetsbare situatie die wél een kinderwens hebben. Investeren in preventie begint namelijk al bij de kinderwens.  
Existentiële preventie: ‘Verbinden van de verbreking’ Dit initiatief is een verkenning naar kansen voor ‘existentiële preventie’ in de begeleiding van jongeren met (beginnende) psychische problemen. Via aan SCRUM gerelateerde werkwijzen ontwikkelen samenwerkende JGZ professionals een gespreksmodel voor zingevende gespreksvoering voor jongeren van 13 – 18 jaar. Zingevende gespreksvoering leidt tot verbeterde mentale gezondheid door bewustwording van persoonlijke waarden, versterking van energie en weerbaarheid en verschaft ‘richting en focus’.  
Gezonder, gelukkiger en langer (be)leven in Rosmalen: Rosmalen als 6e blauwe zone! Het inzetten van de vier gezondheidsprincipes die Annenborch hanteert (lekker eten & drinken, sociale contacten, bewegen en zin in de dag) zorgt voor gezondheidsbevordering van de inwoners van Rosmalen.  
 
Door deze principes leidend te laten zijn in wat we doen, willen we de zesde blauwe zone in de wereld worden, een plek waar mensen zonder chronische gebreken oud worden. In een gemeenschap die voor elkaar zorgt en hierdoor meer sociale winst en waarde ervaart.  
Verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in ontwikkelarmoede in de 1e 1000 dagen Het doel van deze Smart Start Pilot is om op basis van inzichten uit data en wetenschappelijk onderzoek, en verrijking door ervaringsverhalen en met behulp van design thinking, een innovatieve, preventieve, collectieve oplossing ontwikkelen. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen in de eerste 1000 dagen in ontwikkelarmoede opgroeien (preventie). Dit project is verlengd. 

2023

Gezondheid als vak op school Het doel is structurele gezondheidseducatie op basisscholen; hiervoor wordt er een concreet (samenwerkings)traject gestart tussen GGD en uitgevers van educatief materiaal. Gezondheid wordt gekoppeld aan de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat uitgevers concrete handvatten hebben om binnen (bestaande) lesmethodes lessen aan te bieden in het basisonderwijs met als thema gezondheid. 
Young Minds Matter In 2021/22 is pilot (YMM) uitgevoerd in de regio’s Tilburg en Midden-Brabant, die eerste positieve resultaten toont. Dit succes vraagt om een verdere verspreiding van deze interventie. Dit project is bedoeld om te leren wat hiervoor nodig is en hoe deze werkwijze succesvol toegankelijk kunnen maken voor alle jeugdigen in onze regio. Er worden materialen ontwikkeld die helpen bij de uitvoering van de aanpak.
Het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van de arbeidsmigrant Vanuit het perspectief van publieke gezondheid en preventie een concrete maatschappelijke bijdrage leveren aan: “Het vergroten van de gezondheids-vaardigheden van de arbeidsmigrant”. Dit doen we door het uitvoeren van verbeterinitiatieven op een van de volgende drie thema’s, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

1. Verbeteren toegang tot (huisartsen)zorg; informatie over het Nederlandse zorgstelsel, die (beter) aansluit bij de behoeften van de arbeidsmigrant.
2. Informatie over het Nederlandse zorgstelsel, die (beter) aansluit bij de behoeften van de arbeidsmigrant;
3. Nieuwe (werk)vormen om het gesprek tussen arbeidsmigranten, gemeenten, werkgevers en stakeholders te stimuleren en deze partijen bewust(er) te maken van hun rol richting arbeidsmigranten.

Verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in ontwikkelarmoede in de 1e 1000 dagen Het doel van deze Smart Start Pilot is om op basis van inzichten uit data en wetenschappelijk onderzoek, en verrijking door ervaringsverhalen en met behulp van design thinking, een innovatieve, preventieve, collectieve oplossing ontwikkelen. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen in de eerste 1000 dagen in ontwikkelarmoede opgroeien (preventie). 

2022

Inventarisatie wijkfoto tool Inventarisatie van de mogelijkheden voor een wijkfoto tool voor alle gemeenten in het werkgebied van de GGD.
XBubbel Een belevingsinterventie die herkenning en perspectief biedt voor jongeren met mentale of psychische problemen.
Be Smart Start Een leergang om anderen te inspireren met data en design thinking te werken aan oplossingen voor intergenerationele jeugdvraagstukken.
Profielen van slachtoffers en daders van seksuele uitbuiting Het ontwikkelen van persona’s om nog beter te begrijpen hoe slachtoffer- en daderschap bij seksuele uitbuiting ontstaat.

2021

Voel je beter met BEP Het ontwikkelen van een app waarmee klassieke muziek in te zetten is om de (mentale) gezondheid van mensen te verbeteren.
De groene plaatsmasker Jongeren doorlopen een traject om meer groen te creëren in hun stad of dorp, wat leidt tot een gezondere leefomgeving.
Tinder je gezondheid Het ontwikkelen van een app à la Tinder om de gezondheid van jongvolwassenen in beeld te krijgen.

2020

Denormalisatie drugsgebruik Voorkomen dat drugsgebruik normaal wordt en niet gezien wordt als een onschuldig ontspanningsmiddel.
In dit project worden drie dingen ontwikkeld:

  1. Een communicatie aanpak voor gemeenten en partners.
  2. Een meetinstrument waardoor er meer inzicht komt onder andere: wie, wanneer en waarom drugs gebruiken en wat het effect hiervan is op mensen zelf en hun omgeving.
  3. Een toolbox met verschillende acties om drugsgebruik tegen te gaan.
Positieve gezondheid en leefomgeving Het starten van gesprekken tussen burgers, bedrijven en de overheid op basis van een beeld van de ervaren gezondheid en de invloed van de leefomgeving hierop. Hiervoor wordt een app ontwikkeld waarin buurtbewoners hun ervaring kunnen delen.
Lokale aanpak preventie postpartum depressie Bewustwording van hulpverleners en moeders zodat zij sneller de signalen van een depressie na de geboorte van een kind kunnen herkennen en moeders op tijd kunnen doorverwijzen naar behandelaars. Kraamzorg, GGD en andere partners werken hierin als een keten samen.

2019

Health Care Adventure voor statushouders In dit project is een spel gemaakt waarmee asielzoekers met een verblijfstatus (statushouders) informatie krijgen en leren vinden over de Nederlandse gezondheidszorg. Hierdoor zijn zij beter in staat om vragen over hun eigen gezondheid te beantwoorden en weten ze wanneer en hoe ze gebruik kunnen maken van het Nederlandse zorgsysteem.
Voorspellen kwetsbare ouderen op wijkniveau Gemeenten en andere partners krijgen inzicht in het aantal ouderen dat al kwetsbaar is of risico’s loopt om kwetsbaar te worden. We gebruiken (bestaande) informatie om te meten hoe zelfredzaam ouderen op dit moment zijn (op wijkniveau), onderzoeken welke factoren zelfredzaamheid bepalen en we maken deze informatie op een makkelijke manier beschikbaar voor gemeenten. Met gemeenten gaan we in gesprek hoe zij die informatie kunnen gebruiken en vertalen naar beleid.
Krachtig ouderschap Partners voorbereiden op hun nieuwe rol als ouders en de gevolgen voor hun relatie. Zodat zij goed (blijven) samenwerken en positief communiceren. Zo voelen zij zich beter en heeft dit ook effect op de ontwikkeling van hun kind(eren). Hiervoor worden programma’s ontwikkelt en ingezet die ouders kunnen helpen.

Verloskundigen, kraamzorg, het ziekenhuis en de GGD werken hiervoor samen.

Een positief sportklimaat voor iedereen Gemeenten en GGD werken samen met sportverenigingen om een positief sportklimaat voor iedereen te creëren. Op de sportclub wordt actief gewerkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Door dit met elkaar te bespreken, te weten welke maatregelen je als club kunt nemen, deze ook te nemen en voorbereid te zijn als er toch negatieve signalen zijn.

Leden, vrijwilligers en ook ouders kunnen 24/7 bellen met een hulplijn als zij hier mee te maken hebben en hier vragen over hebben.

Samen goed eten Dit is een wijkgerichte aanpak waarin gezond en duurzaam eten centraal staat. Samen maken we de gezonde keuze de makkelijkste keuze. Door voorlichting maken we mensen bewuster van gezond en duurzaam eten, we maken gezond eten makkelijk bereikbaar door gezamenlijke activiteiten.

Wijkteams, bewoners en boeren werken samen in dit project.

2018

Brabantse Omgevingsscan De BrOS maakt het beleidsmakers in de gemeente en provincie makkelijker om gezondheid van inwoners mee te wegen bij besluiten over de leefomgeving. De BrOS combineert gegevens over onze leefomgeving op wijkniveau met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Zo ontstaat informatie die helpt bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. De BrOS bevat 12 thema’s over leefomgeving waaronder: geluid, geur en verkeer.

Je kan de BrOS vinden via: www.brabantscan.nl/bros

Hoe hygiënisch is jouw school? Er is een lespakket ontwikkeld voor groep 7/8 van de basisschool. Het lesprogramma leert kinderen het belang van handen wassen en krijgen informatie over waarom en hoe dat moet.
Online groepsplan Ontwikkelen van groepsgerichte online platform waarin burgers, wijkteams, maatschappelijk werk, GGD en gemeenten informatie kunnen delen en kunnen samenwerken om ondersteuning te bieden aan groepen mensen om gezond te blijven. Bijvoorbeeld op het gebied van overgewicht of depressie.
Kwetsbaarheid de baas! Aanbod ontwikkelen om kwetsbaarheid bij ouderen te voorkomen en te verminderen. Ouderen kunnen deelnemen aan een onderzoek hoe hun lichamelijke conditie is en in een gesprek wordt gekeken of er andere redenen zijn waardoor iemand kwetsbaar is of kan worden. Op basis van deze gesprekken wordt gekeken of er al aanbod is waar een oudere aan kan deelnemen of er wordt aanbod gemaakt.
Van NIX 12 naar NIX 18 De meeste kinderen krijgen hun eerste glas alcohol thuis van hun ouders. Daarom ontwikkelden we op basis van het concept social marketing een interventie gericht op ouders. Zodat zij zich aan NIX18 houden en hun kinderen geen alcohol meer schenken.
Vloggen voor gezondheid Video spreekt aan. Bij geslaagde vlogs is het aantal volgers vele male hoger dan bij andere digitale of gedrukte media. Daarom ontwikkelen vlogs waarin op een laagdrempelige, objectieve manier informatie over gezondheid verspreiden.

2017

Nu niet zwanger Nu niet zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken: www.nunietzwanger.nl
Langer zelfredzaam Ouderen die in hun kracht staan zijn langer zelfredzaam. Ouderen die meer zelf blijven doen ervaren een betere kwaliteit van leven. Ouderen krijgen hiervoor zelf praktische handvatten op basis van wat zij zelf belangrijk vinden.
Cool Zeker! Een interactieve voorstelling voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs over alcohol en drugs. Met een workshop voor docenten. Door de voorstelling wordt middelengebruik bespreekbaar gemaakt op een manier die beter aansluit bij jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.
Theatervoorstelling en maatjesmarkt voor alleenstaande ouderen Interactieve theatervoorstelling voor alleenstaande ouderen in combinatie met een maatjes-markt. De theatervoorstelling is gebaseerd op gesprekken met ouderen over thema’s die zij belangrijk vinden (eenzaamheid, slapen, voldoende drinken etc). De voorstelling geeft deelnemende ouderen tips hoe zij om kunnen gaan met eenzaamheid en hoe zij langer en vitaal thuis oud kunnen worden. Voor zowel de voorstelling als de maatjes-markt is een draaiboek beschikbaar voor gemeenten die dit ook willen organiseren.
Gezinsaanpak overgewicht bij kinderen 4-12 jaar Er is een geëvalueerde aanpak ontwikkeld voor gezinnen met kinderen met overgewicht in de leeftijd 4-12 jaar. De aanpak helpt kinderen af te vallen en te werken aan een gezondere leefstijl door dit samen als gezin te doen. Gemeenten, GGD en zorgverleners (zoals fysiotherapeuten, diëtisten en huisartsen) werken samen in dit project.

2016

Depressiepreventie jongeren Steeds meer jongeren (12-14) hebben depressieve klachten. Daarom is het belangrijk dat we deze jongeren snel vinden en kunnen helpen. Hoe vroeger, hoe beter. Jongeren in de tweede klas van de middelbare school krijgen daarom een vragenlijst waarmee we kunnen signaleren of en wie deze klachten heeft. Zodat we ze begeleiding kunnen aanbieden. Niet alleen door de GGD, maar juist ook door gespecialiseerde partners. Dit alles om depressie bij jongeren te verminderen! Door dit project wordt nu standaard in de tweede klas middelbare school gekeken naar depressieve klachten bij jongeren. Wanneer een jongere ‘hoog’ scoort op deze klachten krijgen zij via de school de mogelijkheid om deel te nemen aan een hulpprogramma.
Wijk GGD’er Wijk GGD’ers helpen mensen met verward gedrag met een persoonlijke aanpak die tussen zorg en veiligheid past. De Wijk GGD’er werkt hiervoor samen met politie, gemeenten en zorgverleners. Na een melding zoeken zij de persoon op en bekijken de situatie. Indien nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde of aanvullende hulp.
Persoonlijke Gezondheidscheck Met een vragenlijst krijgen deelnemers informatie over hun eigen gezondheid en een advies voor het verbeteren van hun gezondheid.
Social Nudge Op basis van onderzoek naar waarom jongeren gebruik maken van alcohol en/of drugs zijn effectieve manieren ontwikkeld om alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Gemeenten besluiten zelf om de maatregelen te delen onder sportclubs en bij festivals.