Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekResultaten Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Mentaal welbevinden onder druk bij jongvolwassenen

De mentale gezondheid van jongvolwassenen staat onder druk. De resultaten uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in 2022 bevestigen dit opnieuw. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) psychische klachten ervaart. Daarnaast ervaren jongvolwassenen eenzaamheid en heeft een deel van hen ook suïcidale gedachten. Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant: “De resultaten van deze monitor zijn helaas een bevestiging van wat we al langere tijd zien in de samenleving. Ik maak me zorgen. Het is hoog tijd voor een brede maatschappelijke discussie en échte actie. We moeten in gesprek over het bevorderen van mentale veerkracht. Over de manier waarop we jongeren leren omgaan met de uitdagingen in het leven. En hoe we samen jongeren helpen voor wie dit niet lukt”.

Psychische klachten vooral bij vrouwen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Bij vrouwen komt dit vaker voor dan bij mannen (62% van de vrouwen, 43% van de mannen). In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Twee op de vijf jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.
Meer dan een derde van de jongvolwassenen had in de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten. De helft van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen (36%) dan bij mannen (30%).

Bijna twee derde van de jongvolwassenen is eenzaam. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt minder vaak voor bij hoger opgeleide jongvolwassenen en mannen.

Twee derde had hulp of steun nodig

63% van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben. Miek van den Ham, beleidsadviseur publieke gezondheid: “Depressieve gedachten komen vaker voor in de adolescentie, het is belangrijk dat jongeren dit vroegtijdig kunnen delen in hun eigen omgeving. Het onderwijs en samenwerking met ketenpartners in de zorg zijn hierbij onmisbaar.”

Attitude verandering rond alcohol en drugs gewenst

Een op de 5 jongvolwassenen is een zware drinker. Bijna 4 van de 10 jongeren geeft ook aan dat hun vrienden het heel normaal vinden om 10 glazen alcohol op één dag of avond te drinken. De attitude rond alcohol en drugs kan groot verschil maken in de stap om meer of minder te gebruiken. De GGD Hart voor Brabant is bezorgd over de mate waarin sociale groepen aangeven stevig drinken of het gebruik van drugs normaal te vinden. En wil daarom wil de GGD aandacht blíjven vragen voor het normaliseren van NIX18 en het denormaliseren van drugsgebruik onder jongeren. Caren van Donzel, beleidsadviseur publieke gezondheid: “Naast alcohol zijn we het gebruik van drugs steeds normaler gaan vinden. We zijn als GGD echt wel zoekend in hoe we op een positieve manier inzichtelijk kunnen maken welke gevolgen middelen hebben voor gezondheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en criminaliteit. We doen dit onder andere door met ketenpartners te werken aan de weerbaarheid van jongeren.”

Over het onderzoek

Deelnemers zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Desondanks is duidelijk dat de omvang van het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft, zeker omdat het relatief lastig is om zicht te hebben op deze groep. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen te oud voor de jeugdgezondheidszorg en bevinden zij zich vaak in een overgang tussen school en vervolgonderwijs of tussen onderwijs en werk. Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vind je op www.monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen, de resultaten vind je op brabantscan.nl.

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.

  • Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088 076 70 00 of chat op deluisterlijn.nl.
  • Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl.