Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsIn 2023 gaan er vier innovatieve projecten van start

In 2023 gaan er vier innovatieve projecten van start

Jaarlijks kan iedereen die een goed idee heeft om publieke gezondheid te verbeteren, het idee indienen bij de innovatieve projecten GGD Hart voor Brabant. Ook dit jaar zijn er weer mooie ideeën naar voren gekomen, zowel intern als extern.

Ons bestuur heeft uiteindelijk voor vier innovatieve projecten gekozen die ons gaan helpen de publieke gezondheid van onze inwoners te versterken. In 2023 starten vier projectleiders met het realiseren van hun innovatieve ideeën! Zij doen dit in samenwerking met gemeenten, samenwerkingspartners en projectambassadeurs. Na een spannende pitch heeft ons algemeen bestuur gekozen voor de projecten:

Gezondheid als vak op school
Het doel is structurele gezondheidseducatie op basisscholen; hiervoor wordt er een concreet (samenwerkings)traject gestart tussen GGD en uitgevers van educatief materiaal (denk hierbij aan Malmberg, Noordhoff, Thieme, Blink, Zwijsen). Gezondheid wordt gekoppeld aan de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat uitgevers concrete handvatten hebben om binnen (bestaande) lesmethodes lessen aan te bieden in het basisonderwijs met als thema gezondheid. Dit traject heeft als doel het realiseren van structurele gezondheidseducatie op basisscholen.

Young Minds Matter
In 2021/22 is pilot (YMM) uitgevoerd in de regio’s Tilburg en Midden-Brabant, die eerste positieve resultaten toont. Dit succes vraagt om een verdere verspreiding van deze interventie. Dit project is bedoeld om te leren wat hiervoor nodig is en hoe deze werkwijze succesvol toegankelijk kunnen maken voor alle jeugdigen in onze regio. Er worden materialen ontwikkelt die helpen bij de uitvoering van de aanpak. Er wordt ingezet op het borgen van de aanpak. Samen met partnerorganisaties wordt de basis gelegd voor toekomstige gezamenlijke opdrachten, financiering en het versterken van wetenschappelijke basis door retrospectief onderzoek naar de cultuurverandering.

Het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van de arbeidsmigrant
Vanuit het perspectief van publieke gezondheid en preventie een concrete maatschappelijke bijdrage leveren aan: “het vergroten van de gezondheids-vaardigheden van de arbeidsmigrant”.

Dit doen we door het uitvoeren van verbeterinitiatieven op een van de volgende drie thema’s, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

  1. Verbeteren toegang tot (huisartsen)zorg; informatie over het Nederlandse zorgstelsel, die (beter) aansluit bij de behoeften van de arbeidsmigrant.
  2. Informatie over het Nederlandse zorgstelsel, die (beter) aansluit bij de behoeften van de arbeidsmigrant;
  3. Nieuwe (werk)vormen om het gesprek tussen arbeidsmigranten, gemeenten, werkgevers en stakeholders te stimuleren en deze partijen bewust(er) te maken van hun rol richting arbeidsmigranten.

Verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in ontwikkelarmoede in de 1e 1000 dagen
Het doel van deze Smart Start Pilot is om op basis van inzichten uit data en wetenschappelijk
onderzoek, en verrijking door ervaringsverhalen en met behulp van design thinking,
een innovatieve, preventieve, collectieve oplossing ontwikkelen, waarmee voorkomen wordt dat
kinderen in de eerste 1000 dagen in ontwikkelarmoede opgroeien (preventie).
De ontwikkelde oplossingen worden in de regio getest. Bij succesvolle uitkomsten wordt er onderzocht  wat er nodig is om deze oplossingen te verspreiden in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant.