GGD Hart voor Brabant
Op het dashboard Corona op de Brabantscan zijn inmiddels 8 factsheets te vinden over Corona en een aan (positieve) gezondheid gerelateerd onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan het effect van de coronacrisis op leefstijl aspecten zoals voeding en beweging en genotmiddelengebruik, maar ook aan de psychische gevolgen en de gevolgen voor mantelzorgers. De inzichten die we presenteren komen voort uit landelijke en regionale onderzoeken, waaronder het 6 wekelijks GGD panelonderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis. De facstheets zijn primair bedoeld voor (beleidsadvisering aan) gemeenten. De factsheets bevestigen soms signalen uit de praktijk en media of zijn juist agendasettend en geven specifieke aanknopingspunten voor beleid.
Sinds de Coronacrisis is er een grote groep mantelzorgers bijgekomen. Mantelzorgers zijn meer gaan zorgen voor hun naaste en de ervaren belasting van deze zorg is toegenomen.


Zo bevestigt de factsheet over psychische gezondheid het beeld dat sinds de invoering van de coronamaatregelen Brabanders (veel) meer negatieve gevoelens ervaren, waaronder angst, eenzaamheid, stress en somberheid. Daarnaast blijkt dat er specifieke aandacht nodig is voor de 16-39 jarigen: zij ervaren de meeste psychische klachten.

Uit de meest recente factsheet over mantelzorg blijkt dat er sinds de Coronacrisis een grote groep mantelzorgers is bijgekomen. De eerste en tweede coronagolf zorgen ervoor dat mantelzorgers meer zorgden voor hun naaste. Ook de ervaren belasting (zorgzwaarte en gevoel van druk en onrust) nam toe tijdens de eerste en tweede coronagolf. Desondanks is er nog weinig aandacht in het publieke debat voor deze kwetsbare groep. Deze inzichten bieden een mooi aanknopingspunt voor gemeenten om samen met steunpunten mantelzorg te kijken welke (aanvullende) ondersteuning aan mantelzorgers mogelijk is.

Op dit moment werken wij aan een factsheet over schoolgaande jeugd in relatie Corona. Daarnaast updaten wij de reeds bestaande factsheets iedere 6 weken.