GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 19-12-2018 om 14:56 uur
Laatst gewijzigd op: 19-12-2018 om 15:59 uur

De GGD stoomt klaar voor de omgevingswet 2021

In 2021 treedt de omgevingswet in werking. Veel gemeenten en provincies bereiden zich voor op het nieuwe proces van integrale belangenafweging. Ook de GGD. Door de nieuwe wet zien we kansen om gezondheid een volwaardige plek te geven in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In onze regio zijn we in een aantal gemeenten gestart met een pilot in kader van de aanstaande omgevingswet, met doel een gezonde(re) fysieke leefomgeving.

Gezondheid op de kaart dankzij de Brabantse OmgevingsScan (BrOS)

Praten over een gezonde leefomgeving gaat makkelijker als de gezondheidskenmerken in een gebied zichtbaar zijn. Daarom zetten we de bevindingen uit onze 4-jaarlijkse GGD-gezondheidsmonitors letterlijk én figuurlijk op de kaart. Deze informatie koppelen we aan milieufactoren die daarop van invloed zijn. Denk hierbij aan geluidniveaus of luchtverontreiniging van verkeer. Vanaf 29 januari vind je deze informatie via de Brabantse OmgevingsScan (kortweg BrOS). Zo kunnen we samen met partners en gemeenten nadenken over welke gezondheidsambities gewenst zijn in een bepaald gebied.

Regionale samenwerking

De GGD Hart voor Brabant gelooft dat we de meest effectieve advisering behalen door mee te denken, samen te werken met andere disciplines en organisaties. De GGD sluit daarom aan bij regionale netwerken zoals het Regionaal Netwerk Omgevingswet. In het Regionaal Netwerk Omgevingswet verkennen we in 2019 hoe we samen met omgevingsdiensten, waterschapen, veiligheidsregio het beste onze gemeenten kunnen adviseren en ondersteunen bij toekomstige leefomgevingsvraagstukken.

Landelijke verduidelijking van randvoorwaarden voor een gezonde leefomgeving

Op landelijk niveau stelden de GGD’en een document op met daarin de kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving. Deze kernwaarden zijn breder dan alleen bescherming tegen zaken zoals luchtverontreiniging en geluidsoverlast. De waarden beschrijven bijvoorbeeld ook hoe de leefomgeving kan stimuleren dat mensen gaan bewegen en ontmoeten (gezondheidsbevordering). De beschreven kernwaarden geven handvatten om met gemeenten en partners in gesprek te gaan over het te ontwikkelen ruimtelijk plan of – beleid.

Zomaar een greep uit de tips voor een gezond ruimtelijk plan:

  • Zorg voor voldoende routes om te wandelen en fietsen naar en tussen plekken waar mensen graag zijn.
  • Houd voldoende afstand tussen gevoelige bestemmingen enerzijds en druk verkeer of vervuilende bedrijven anderzijds; ga daarbij verder dan wettelijk voorgeschreven.
  • Zorg op geluidbelaste locaties dat woningen altijd minimaal één stille en bij voorkeur ook aangename/groene zijde hebben.
  • Bied voorzieningen om elkaar te ontmoeten, zoals bankjes op pleinen en bij speelplekken, en elementen die als informele zitplaats gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld trappen en brede paaltjes.

Wil je meer weten over hoe de GGD je kan ondersteunen om een gezonde(re) leefomgeving te creëren? Neem contact op met de GGD via 0900 463 64 43 .