GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 27-07-2018 om 10:32 uur
Laatst gewijzigd op: 06-08-2018 om 14:48 uur

Matige smog in Brabant

Het RIVM verwacht op maandag 6 augustus en dinsdag 7 augustus een kans op smog door ozon. Voor maandag kan de luchtkwaliteit "slecht" worden in het zuiden van Nederland. Voor dinsdag geldt dit voor het gehele land. Bij sommige mensen kan dit leiden tot gezondheidsklachten. Het advies? Doe rustig aan, vooral in de middag en vroege avond.

Wat is smog?

Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode. In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid. Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stofconcentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijn stofconcentraties. Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt.

Acute effecten zijn onder andere:

  • Oog-, neus- en keelirritaties
  • Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid
  • Verergering van astma
  • Afname van de longfunctie

Wat kun je zelf doen?

Je kunt klachten voorkomen of verminderen door je in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd je huisarts te raadplegen.

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

Over het algemeen geldt dat iedereen negatieve gezondheidseffecten kan krijgen door inademing van smog. Sommige mensen reageren sterker op smog dan anderen. Voor sommige groepen van de bevolking is het extra belangrijk dat ze niet worden blootgesteld aan smog. Zo zullen mensen met bestaande luchtwegaandoeningen of met hart- en vaatziekten al eerder last hebben van de effecten van smog dan gezonde mensen. Dit geldt ook voor mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen in de buitenlucht, bijvoorbeeld voor werk of sport. Van kinderen en zwangere vrouwen vinden we dat ze niet moeten worden blootgesteld aan smog vanwege de ontwikkelende luchtwegen van het (ongeboren) kind.

Meer informatie en vragen

De actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk luchtmeetnet van het RIVM. Wil je meer weten over smog? Kijk dan op de website van het RIVM.

Heb je algemene vragen over smog en gezondheid, dan kun je tijdens kantoortijden bellen naar team Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant via 0900 368 68 68.